Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Odziaływanie na środowisko inwestycji związanych z chowem i hodowla zwierząt

​W dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie członków Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Spotkanie poświęcone było kontynuacji tematu dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanych z chowem i hodowlą zwierząt w kontekście poszukiwania najlepszych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie wielkotowarowych ferm zwierzęcych na środowisko.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami biorącymi udział w opiniowaniu i uzgadnianiu warunków realizacji w/w przedsięwzięć oraz ich kontroli. Podczas spotkania omówione zostały (na podstawie dotychczasowych doświadczeń) istniejące uregulowania prawne, stosowane w ocenie oddziaływania na środowisko oraz potrzeba ich ewentualnej zmiany, doprecyzowania lub wprowadzenia nowych zapisów, służących podnoszeniu jakości merytorycznej dokumentów wydawanych przez organy uczestniczące w postępowaniach ooś, a także zabezpieczających środowisko naturalne. Ponieważ ocena oddziaływania na środowisko obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów, których wiedza i zadania merytoryczne wpisują się w kwestie związane z analizą oddziaływania na środowisko.
Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji procedury i podejścia do stosowania Konkluzji BAT intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnej oraz omówienia Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach omówił rolę organu inspekcji sanitarnej w procedurze oceny w/w przedsięwzięć, natomiast osoba reprezentująca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprezentowała wpływ dużych ferm chowu i hodowli zwierząt oraz stosowania nawozów naturalnych na jednolite części wód. Pod koniec pierwszego dnia obrad pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Poznania i Warszawy zaprezentowali swoje doświadczenia z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące chów i hodowlę zwierząt w instalacjach zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Drugi dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Łodzi na temat Planów nawożenia dla wielkotowarowych ferm zwierzęcych. Ważnym punktem spotkania było również podjęcie decyzji o utworzeniu w ramach działania Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko podgrupy roboczej zajmującej się inwestycjami kolejowymi z uwagi na konieczność usprawnienia procedury wydawania decyzji środowiskowych i przeprowadzanie ponownych ocen oddziaływania dla inwestycji planowanych do dofinansowania ze środków UE.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.