Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

O poprawie jakości powietrza województwa dolnośląskiego

Tytuł angielski

On improving the air quality of the Lower Silesian Voivodship

Treść

​W dniach 18-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Na terenie kompleksu GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej, stanowiącego centrum badań i transferu technologii zrównoważonego wykorzystania surowców i energii, uczestnikom wizyty przedstawiono sposób podejścia do kwestii ochrony środowiska naturalnego w badanych technologiach. W szczególności zaprezentowano osiągnięcia:

  • Laboratorium Czujników dla Inteligentnych Obiektów oraz Systemów Przesyłania Danych,
  • Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów,
  • Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego,
  • Laboratorium Procesów Hydrometalurgicznych.
Ponadto w trakcie spotkań na terenie kampusu, uczestnicy zapoznali się z efektami pracy innowacyjnej sieci czujników do pomiaru stężeń pyłów na terenie Kampusu Głównego Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono m.in. możliwości zastosowań nisko kosztowych systemów pomiarowych, metodykę pomiarów, analiz przestrzennych oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące pomiarów emisji odorów, w tym metodę oceny zapachowej jakości powietrza i metodę olfaktometrii dynamicznej, w ramach których omówiono główne rodzaje źródeł ich emisji (punktowe, objętościowe, powierzchniowe). W tej części spotkania uczestnikom dano możliwość odwiedzenia akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych oraz wzięcia udziału w oznaczeniu stężenia zapachowego za pomocą węchu, przy użyciu olfaktometru.

Ponadto w trakcie wizyty zorganizowane zostały prelekcje na terenie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, prezentujące system monitoringu jakości powietrza w województwie dolnośląskim, realizację zadań związanych z ochroną powietrza oraz wprowadzanie nowych koncepcji w kontekście programów ochrony powietrza. Omówiono także genezę powstania, przebiegu procesu tworzenia i realizacji uchwał antysmogowych oraz zasady postepowania zgodnie z "low carbon policy".
 
Wizytę zakończyło spotkanie w Oławskim Klastrze Energetycznym, prężnie działającym w sektorze energetyki odnawialnej. W 2012 roku na jego terenie powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Na tej bazie stworzono pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Zaprezentowano też jak zadania klastra skupiają się na zapewnieniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii, poprawie stanu środowiska naturalnego, a także zwiększeniu konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.
 
Wizyta została sfinansowana w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Galeria zdjęć

Treść angielska

On November 18-20, 2019, a study visit of the Working Group on Air Protection and Energy operating within the framework of the national network of environmental bodies and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" took place in Wrocław.

At the GEO-3EM complex of the Wrocław University of Technology which is a research and technology transfer center for the sustainable use of raw materials and energy, participants were presented with a way of approaching the issue of environmental protection in the technologies studied. In particular, achievements of laboratories listed below were presented:
  • Laboratory for Intelligent Objects Sensors and Data Transmission Systems,
  • Laboratory for Vehicle's Dynamics and Safety,
  • Accredited Belt Transport Laboratory,
  • Hydrometallurgical Processes Laboratory.
In addition, during meetings on campus participants learned about the effects of the work of an innovative sensor network for measuring dust concentrations on the Main Campus of the Wrocław University of Technology. There were presented possibilities of using low-cost measurement systems, measurement methodology, spatial analysis and results of tests carried out so far, among others. Issues concerning the measurement of odor emissions were also discussed, including the method of odor assessment of air quality and the method of dynamic olfactometry, in which the main types of emission sources (point, volume, surface) were discussed. In this part of the meeting, participants were given the opportunity to visit the accredited Laboratory of Olfactometric Research and take part in the determination of the fragrance concentration by means of smell, using an olfactometer.

During the visit there were also organized lectures at the Institute of Territorial Development, presenting the air quality monitoring system in the Lower Silesian Voivodship, the implementation of tasks related to air protection and the introduction of new concepts in the context of air protection programs. The origins, the course of the process of creating and implementing anti-smog resolutions, and the rules of proceeding in accordance with the "low carbon policy" were also discussed.

The visit ended with a meeting in the Oławski Energy Cluster, active in the renewable energy sector. In 2012, a Research and Development Center for the use of renewable energy sources in production processes was established on its premises, with a prototype workshop, production, logistics and storage hall. On this basis, the first plant for the production of medical articles in zero CO2 emission technology was created in Poland. It was also presented how the cluster's tasks focus on ensuring local energy security based on renewable energy sources, improving the state of the natural environment, as well as increasing the competitiveness and efficiency of the local economy.

The visit was financed under the project "Continued support for the functioning of the network of environmental bodies and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" in 2018-2019" co-financed from the Cohesion Fund under the Operational Program Technical Assistance 2014-2020.

 

Treść skrócona

W dniach 18-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Treść skrócona angielska

Working Group on Air Protection and Energetics took part in a study tour on 18-20 November 2019 in Wrocław where new concepts on air protection were presented as well as research results on innovative technologies like sensor network for measuring dust concentrations

Wygasa

 

Data publikacji

2019-12-09

Załączniki

_DSC0057_sg.jpg    
Utworzony o 2019-12-09 10:25 przez Artur Wieliczko
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 17:00 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.