Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

GOZ - gospodarka o obiegu zamkniętym

Tytuł angielski

Circular economy - modern development strategy

Treść

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Tematem przewodnim wizyty była gospodarka o obiegu zamkniętym. GOZ stanowi nowoczesną strategię rozwoju, która umożliwia wzrost gospodarczy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów. W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania, który ma pomóc przyspieszyć proces przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawić konkurencyjność na świecie i promować trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Strategia dotycząca goz jest szczególnie istotna z punktu widzenia osób zajmujących się programowaniem przyszłej perspektywy finansowej celem lepszego zrozumienia jej założeń  oraz poznania potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie. Będzie miało to odzwierciedlenie przy realizacji przyszłej Polityki Spójności.

W trakcie wizyty zorganizowane zostały prelekcje oraz warsztaty specjalistów z zakresu goz.

Przedstawicielki Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przybliżyły uczestnikom wizyty ideę organizacji klastrów oraz rolę jaką spełniają w gospodarce. Szczególny nacisk został położony na łańcuchy wartości oraz znaczenie symbiozy gospodarczej. Opisane zostały również praktyczne przykłady symbiozy gospodarczej w klastrze oraz efekty wymiany w ramach symbiozy.

Prelegentka z Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentowała założenia goz, omówiła prawodawstwo unijne i krajowe w zakresie koncepcji zmierzającej do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. W trakcie tego wykładu zaprezentowane zostały również dobre praktyki wykorzystania gospodarki cyrkularnej stosowanej w innych krajach, jak również zasady ich finansowania.

Uczestnicy wzięli również udział w ciekawej prelekcji i warsztatach przygotowanych przez przedstawicielkę Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, podczas których mogli wymienić się doświadczeniami i wypracować najbardziej pożądane działania w zakresie goz na przykładzie miast.

Wizyta miała również wymiar praktyczny – na terenie zakładu Unimetal Recycling sp. z o.o. w Trzebinii członkowie grupy roboczej zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie polityki środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym prowadzoną w zakładzie, jak również zapoznali się z potrzebami inwestycyjnymi w tym zakresie z punktu widzenia recyklera.

Na terenie zakładu Tymbark wchodzącego w skład Grupy MASPEX z siedzibą w Wadowicach zaprezentowano szeroki zakres inwestycji proekologicznych minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia hal produkcyjnych Zakładu Tymbark – jednego z największych producentów soków, nektarów i napojów w Polsce i za granicą, gdzie poznali rozwiązania prośrodowiskowe stosowane przez Zakład (m.in. oszczędność surowców i energii, ekoprojektowanie itp.)

W obu zakładach szeroko dyskutowano na temat roli gospodarki w obiegu zamkniętym, korzyści, możliwości i wyzwań w tym obszarze. W sposób szczególny skupiono się na określeniu potrzeb inwestycyjnych, których znajomość będzie pomocna w doborze zgodnego z potrzebami rynku, zakresu wsparcia w toku prac nad programowaniem funduszy unijnych.

Wizyta została sfinansowana w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Galeria zdjęć

Treść angielska

​On December 9-11, 2019, a study visit of the Working Group on the New Financial Perspective 2021-2027, operating within the framework of the national network of environmental bodies and institutions managing EU funds, "Partnership: Environment for Development", was held in Kraków.

The theme of the visit was the circular economy (in Polish: gospodarka o obiegu zamkniętym, “goz”). Goz is a modern development strategy that enables economic growth while optimizing resource consumption. In 2015, the European Commission adopted an action plan to help accelerate Europe's transition to a circular economy, improve global competitiveness and promote sustainable economic growth and job creation.

The strategy on goz is particularly important from the point of view of people involved in programming the future financial perspective in order to better understand its assumptions and to learn about investment needs in this area. This will be reflected in the implementation of the future Cohesion Policy.

During the visit there were organized lectures and workshops of specialists in the field of goz.

Representatives of the Waste Management and Recycling Cluster introduced the participants to the idea of cluster organization and the role they play in the economy. Particular emphasis was placed on value chains and the importance of economic symbiosis. Practical examples of economic symbiosis in the cluster and the effects of exchange within the symbiosis have also been described.

The speaker from the AGH University of Science and Technology presented the assumptions of goz, discussed EU and national legislation regarding the concept aimed at rational use of resources and reduction of the negative environmental impact of manufactured products. During this lecture, good practices of using the circular economy used in other countries as well as the principles of financing them were presented.

Participants also took part in an interesting lecture and workshop prepared by a representative of the Institute of Innovation and Responsible Development, during which they could exchange experiences and work out the most desirable activities in the field of goz on the example of cities.

The visit also had a practical dimension - at the Unimetal Recycling sp.z o.o. in Trzebinia, members of the working group became acquainted with solutions in the field of environmental policy, with particular emphasis on the circular economy operated in the plant, as well as with investment needs in this respect from the recycler's point of view.

In the Tymbark plant within the MASPEX Group with headquarters in Wadowice, a wide range of pro-ecological investments has been presented that minimize the negative impact on the natural environment in the spirit of the circular economy. Participants had the opportunity to visit the production halls of the Tymbark Plant - one of the largest producers of juices, nectars and drinks in Poland and abroad, where they learned about the pro-environmental solutions used by the Plant (including saving of raw materials and energy, eco-design, etc.).

In both factories, the role of the circular economy, benefits, opportunities and challenges in this area was widely discussed. In particular, the focus was on identifying investment needs, the knowledge of which will be helpful in selecting a market in line with the needs of the market in the course of work on programming EU funds.

The visit was financed under the project "Continued support for the functioning of the network of environmental bodies and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" in 2018-2019" co-financed from the Cohesion Fund under the Operational Program Technical Assistance 2014-2020.

Treść skrócona

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, której tematem przewodnim była gospodarka o obiegu zamkniętym

Treść skrócona angielska

​On 9-11 December 2019, a study tour of the Working Group on the New Financial Perspective 2021-2027 was held in Kraków. Main theme of this meeting was the circular economy

Wygasa

 

Data publikacji

2019-12-17

Załączniki

IMG_20191211_124229_sg.jpg    
Utworzony o 2019-12-17 12:16 przez Magdalena Siegieda
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 16:58 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.