Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

XI Posiedzenie Plenarne Sieci

Tytuł angielski

11th Plenary Meeting

Treść

W dniach 30-31 stycznia br. odbyło się XI Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek tworzących Sieć: Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, jak również inni zaproszeni goście. 

Posiedzenie otworzył i poprowadził Marek Kajs Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za miniony rok i zaangażowanie członków w prace grup roboczych. 

Ważnym punktem spotkania było przyjęcie deklaracji przystąpienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Deklarację na ręce Dyrektora Marka Kajsa złożyła Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Udział ekspertów z Wód Polskich, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierali działania Sieci, pozwoli na jeszcze lepszą realizację celów i zadań Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Blok tematyczny dotyczący prac Sieci w 2019 r. rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Piotr Czarnocki, który zaprezentował podsumowanie posiedzenia europejskiej sieci ENEA-MA, które odbyło się 1 października 2019 r. w Salonikach. Następnie Ewelina Kosela reprezentująca Sekretariat Sieci przedstawiła informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez Sekretariat w ubiegłym roku. W 2019 r. odbyło się ponad 27 spotkań Grup Roboczych (w tym 10 wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych) oraz wykonano 3 ekspertyzy. Ponadto w wystąpieniu przedstawione zostały cele na przyszłe lata funkcjonowania Sieci, w tym m. in.: zapewnienie sprawnej wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w prace Sieci.

Kluczową częścią obrad była prezentacja efektów prac poszczególnych Grup Roboczych prowadzonych w ciągu ostatniego roku. Wnioski z przeprowadzonych spotkań oraz wstępne plany działań na 2020 r. przedstawili Przewodniczący Grup

W ramach Posiedzenia, Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Michał Rakowski zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia dodatkowej grupy roboczej, której prace skupiać się będą na temacie zielonych zamówień publicznych. Dyrektor podkreślił, że temat ten jest bardzo istotny w kontekście postępujących, niekorzystnych zmian stanu środowiska naturalnego i wynikających z nich konsekwencji i zagrożeń. Dlatego też prace nowo utworzonej grupy powinny koncentrować się na wypracowaniu modelu dobrych praktyk w zastosowaniu aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Po ustaleniu przez gremium plenarne priorytetów działań Sieci, uczestnikom spotkania zostały przybliżone szczegóły projektu zintegrowanego LIFE Tree Check, którego celem jest wsparcie miast europejskich w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu poprzez poprawę zielonej infrastruktury. Prezentację na temat projektu realizowanego przez Czechy, Słowację, Węgry i Polskę w ramach instrumentu finansowego LIFE wygłosił Przemysław Lewicki przedstawiciel firmy LEMITOR Ochrona Środowiska sp. z o. o. sp. k.

XI Posiedzenie Plenarne Sieci zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0287/19 Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2021 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Treść angielska

On January 30-31, 2020 the 11th Plenary Meeting of the national network of environmental authorities and managing institutions "Partnership: Environment for Development" was held.
 
The meeting was attended by representatives of the units the Network consists of: the Ministry of Climate, the Ministry of Funds and Regional Policy, the General Directorate for Environmental Protection, regional directorates for environmental protection, marshal offices, as well as other invited guests.
 
The meeting was opened and chaired by Marek Kajs Deputy General Director for Environmental Protection, who at the beginning welcomed all gathered and thanked for the past year and the involvement of members in the work of working groups.
 
An important point of the meeting was the acceptance of the declaration of accession of the State Water Holding Polish Waters to the "Partnership: Environment for Development" Network, which was handed to Director Marek Kajs by Joanna Kopczyńska - Deputy President of the Polish Waters for Water Environment Management. The participation of experts from Polish Waters, who with their experience and knowledge will support the operation of the Network, will allow even better implementation of the goals and tasks of the Working Group on Water and Sewage Management.
 
The thematic block concerning the Network's work in 2019 was started by a representative of the Ministry of Climate Piotr Czarnocki, who presented a summary of the meeting of the European network ENEA-MA, which took place on October 1st, 2019 in Thessaloniki. Then Ewelina Kosela representing the Secretariat of the Network presented information on the tasks carried out by the Secretariat last year. In 2019, over 27 meetings of Working Groups were held (including 10 study visits domestic and outside Poland) and 3 expert opinions were carried out. In addition, the presentation included the objectives for the future years of the Network, including, among others, ensuring efficient exchange of knowledge, experience and good practices between the entities associated in the Network.
 
A key part of the meeting was the presentation of the effects of the work of individual Working Groups conducted over the past year, which were presented by Groups Presidents. At the same time, initial action plans for 2020 were presented.
 
As part of the 11th Plenary Meeting, the Director of the Environmental Projects Implementation Department of the General Directorate for Environmental Protection Michał Rakowski drew attention to the need of creating a new working group whose work will focus on the topic of green public procurement.
The Director drew attention that this topic is very important in the context of progressive, unfavorable changes in the state of the natural environment and by using their purchasing power to choose environmentally friendly goods, services and works, they can make an important contribution to sustainable consumption and production . Therefore, the works of the newly created working group should focus on developing a model of good practices in the application of environmental aspects in public procurement.
 
After the plenary committee prioritized the Network's activities, meeting participants were introduced to the details of the LIFE Tree Check integrated project, which aims to support European cities in dealing with the effects of climate change by improving green infrastructure. A presentation on the project implemented by the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland as part of the LIFE financial instrument was given by Przemysław Lewicki, a representative of the company LEMITOR Ochrony Środowiska sp. z o.o. sp. which is the project's partner.
 
The 11th Plenary Meeting of the Network was organized by the General Directorate for Environmental Protection as part of project No. POPT.02.01.00-00-0287 / 19. Continued support for the functioning of the network of environmental bodies and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" for 2020-2021 co-financed from the Cohesion Fund under the Operational Program Technical Assistance 2014-2020.

Photo gallery

Treść skrócona

W dniach 30-31 stycznia br. odbyło się XI Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, podczas którego przyjęto  deklarację przystąpienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Sieci

Treść skrócona angielska

On January 30-31 this year the 11th Plenary Meeting of the national network of environmental bodies and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" was held, during which the declaration of the Polish National Water Holding accession  to the Network was accepted

Wygasa

 

Data publikacji

2020-01-31

Załączniki

_DSC0092_.jpg    
Utworzony o 2020-02-03 14:27 przez Magdalena Siegieda
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20 09:22 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.