Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Gospodarka Odpadami są:
1.    Stworzenie platformy dyskusji, nt. nowych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez KE i dyskutowanych, m.in. w ramach Rady.
2.    Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych dla administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, a także prawidłowych metod przeprowadzania badań (np. na składowiskach odpadów pomiar gazu składowiskowego).
3.    Określenie wytycznych dotyczących ustalania wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń dla decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
4.    Przegląd typów instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego i termicznego przetwarzania, spalarni opadów medycznych, instalacji do produkcji paliw alternatywnych, osadów ściekowych oraz opracowanie wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji i przedsiębiorców.
5.    Opracowanie metodologii, wytycznych, „best practices" w zakresie gospodarki odpadami.
6.    Aktualizacja poradników/podręczników po wejściu w życie nowych przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami np. ustawy o odpadach (np. aktualizacja poradnik, nt. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami; aktualizacja poradnika w zakresie wydawania decyzji  administracyjnych).

 

​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu 
​23-25.10.2019 ​Wizyta studyjna w Zielonej Górze
 
 
 
 
​24.06.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​06.03.2019 Spotkanie Grupy Roboczej​ Program

Protokół
​24-26.09.2018 Wizyta studyjna w Białymstoku
 
 
 
 
​18-20.06.2018 ​Wizyta studyjna w Kielcach
Program

System gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utrata statusu odpadów

Zalety i wadyfunkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z punktu widzenia RZZO i 1 Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Plan pracy Grupy Roboczej w II półroczu 2018 roku

Film - Ekojaga (.mp4)

Film - Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach

Protokół
24.04.2018​ Spotkanie Grupy Roboczej​ Program

Wyniki prac nad pakietem odpadowym

Audyt zewnętrzny prowadzonyw oparciu o ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Wdrażanie rejestru podmiotów wprowadzającychprodukty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Informacja o dyrektywach nowelizujących dyrektywy w zakresie gospodarki odpadami, przyjetymi przez Parlament Europejski w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Protokół

​17.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Zagospodarowanie frakcji "kalorycznej" (19 12 12) powstającej z przetwarzania odpadów komunalnych

Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi, lub stanu środowiska...

Ekspertyzy zaproponowane do dofinansowania w ramach programu POPT w latach 2018-2019
​7-9.11.2016 Wizyta studyjna w Sandomierzu, Stalowej Woli i Rzeszowie
Agenda
Prezentacja ZMBPOK w Stalowej Woli
Wpływ zapisów Planów gospodarki odpadami na kreowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zasady opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzgadniania planów inwestycyjnych
​26.09.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami Agenda
​26.04.2016 Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami ​Protokół
​28.01.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami Krajowy plan gospodarki odpadami 2016
Aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami 2014
​16.12.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Propozycje zmian prawa UE w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

Stan prac nad aktami prawnymi

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zwiastun filmu "Nadejdą lepsze czasy"

Protokół

​30.09.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół

09.06.2015 Spotkanie Grupy Roboczej​

Akredytacja badań odpadów

Podsumowanie III etapu ekspreztyzy MBP

Wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych odpadów komunalnych w zakresie oznaczania składu sitowego i morfologicznego

Gospodarka odpadami na międzynarodowych forach

Protokół

14-15.05.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Podsumowanie sprawozdawczości

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Protokół

​17-19.11.2014 Wizyta studyjna w Bielsku-Białej

​Agenda

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych

Projekt dokumentu Plan działań dla Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku wstępnego 6.2

Protokół

​29.04.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda 


Wady i zalety stosowanych metod zagospodarowania odpadów powstających
w wyniku oczyszcznia spalin ze spalania odpadów komunalnych

Metody oceny zagrożeń stwarzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształcania odpadów

Możliwości zastosowania technologii Sultech® do zagospodarowania odpadów powstających w wyniku oczyszczania spalin ze spalania odpadów komunalnych

Gospodarka odpadami poprocesowymi z oczyszczania spalin z zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Europie

Protokół

​13.02.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Pobieranie oraz przygotowywanie próbek odpadów do badań

Badania biegłości oznaczania składu morfologicznego w odpadach komunalnych

Protokół

​07.02.2014 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Przyszłe działania w zakresie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Sprawozdania RP związane z wykonaniem przepisów unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych na 2014r.

EMAS w nowych przepisach o odpadach

Protokół

12-13.12.2013​ ​​​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Sprawozdanie z wojewódzkich planów gospodarki odpadami za lata 2011-2013

Najważniejsze zapisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888)

Wstępny plan działań do realizacji utworzenia bazy danych BDO

Najważniejsze problemy i zagrożenia dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce

PSOR System Odbioru Opakowań po środkach ochrony roślin

Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw

​24.10.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół - spotkanie w sprawie KPGO

Protokół - spotkanie w sprawie MBP

20.09.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Przegląd istniejących w Polsce instalacji MBP oraz opracowanie wytycznych do budowy nowych lub rozbudowy istniejacych instalacji MBP - II etap

Protokół

​20.06.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Analiza KPGO 2014 wraz z opracowaniem KPZPO

Protokół

​18.04.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Pobieranie oraz wstępne przygotowywanie próbek odpadów do badań

Oznaczanie składu morfologicznego

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w latach 2007-2012 w Polsce, według województw

​04.03.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program zapobiegania powstawaniu odpadów

Ocena spełnienia warunków ex-ante w zakresie gospodarki odpadami

Składowiska odpadów

Perspektywy finansowania ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami

Finansowanie gospodarki odpadami z funduszy UE w latach 2014-2020 oraz wykorzystanie środków w obecnej perspektywie

Protokół

​17.09.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda spotkania

Prezentacja - Argumenty „przeciw" stabilizacji biologicznej frakcji 0-20 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych przed jej składowaniem.

Prezentacja - Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów.

Protokół III spotkanie GR Gospodarka Odpadami

19.03.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami

Harmonogram Działań Sieci

Problemy w realizacji projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ w świetle nowych przepisów

Projekt ustawy o odpadach

Stan prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Protokół II spotkania GR Gospodarka Odpadami 

10.01.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Prezentacja - Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Prezentacja - Paliwa z odpadów.Standardy.

Prezentacja - Wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce zawodowej.

Protokół I spotkania GR Gospodarka Odpadami 10.01.2012

26.10.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Stabilizacja odpadów pochodzących z instalacji oczyszczania spalin

Żużle z termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych

Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych

Problemy unieszkodliwiania produktów oczyszczania spalin z instalacji TPOK

Protokół IV spotkania GR Gospodarka Odpadami 26.10.2011

​26.09.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program spotkania

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)

Pojęcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do zastępczej obsługi regionu

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych - aspekty praktyczne

Możliwości sfinansowania przygotowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Wytyczne dla wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości

Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich w dniu 26.09.2011 r. pt.: "Wojewódzkie plany gospodarki odpadami po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

​09.02.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda i założenia sieci  

Protokół z pierwszego posiedzenia GR

05.04.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół z III-ego posiedzenia GR Gospodarka Odpadami
04.03.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół z drugiego posiedzenia GR
 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.