Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GO/Agenda%20spotkania.pdf​​​​​​​
Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Gospodarka Odpadami są:
1.    Stworzenie platformy dyskusji, nt. nowych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez KE i dyskutowanych, m.in. w ramach Rady.
2.    Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych dla administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, a także prawidłowych metod przeprowadzania badań (np. na składowiskach odpadów pomiar gazu składowiskowego).
3.    Określenie wytycznych dotyczących ustalania wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń dla decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
4.    Przegląd typów instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego i termicznego przetwarzania, spalarni opadów medycznych, instalacji do produkcji paliw alternatywnych, osadów ściekowych oraz opracowanie wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji i przedsiębiorców.
5.    Opracowanie metodologii, wytycznych, „best practices" w zakresie gospodarki odpadami.
6.    Aktualizacja poradników/podręczników po wejściu w życie nowych przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami np. ustawy o odpadach (np. aktualizacja poradnik, nt. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami; aktualizacja poradnika w zakresie wydawania decyzji  administracyjnych).

 

​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu 
​7-9.11.2022 ​Wizyta Studyjna do Krakowa ​​Program

Protokół
​05.05.2022 ​Spotkanie Grupy Roboczej​ online​ Program​

Protokół 

Utrata statusu odpadu w świetle znowelizowanych przepisów prawa i planowanych zmian​ 

Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  odpadami komunalnymi​
​01.12.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej​ online ​​Program​

Protokół​
​29.03.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program​

Gospodarka o obiegu zamkniętym jako nowy model gospodarczy​

Monitorowanie transformacjiw kierunku gospodarkio obiegu zamkniętym​

Krajowa Inteligentna Specjalizacja​

Protokół​
​15.10.2020 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

​​Możliwości inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027​​​

Znowelizowane w 2019 r. przepisy o odpadach, skutki dla administracji oraz przedsiębiorców, w tym wybrane kwestie problemowe ​​

Rekultywacja składowisk w kontekście wydawania decyzji o zamknięciu składowiska oraz procedury wykonania zastępczego ​

Protokół​
​23-25.10.2019 ​Wizyta studyjna w Zielonej Górze
 
 
 
 
​24.06.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​06.03.2019 Spotkanie Grupy Roboczej​ Program

Protokół
​24-26.09.2018 Wizyta studyjna w Białymstoku
 
 
 
 
​18-20.06.2018 ​Wizyta studyjna w Kielcach
Program

System gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utrata statusu odpadów

Zalety i wadyfunkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z punktu widzenia RZZO i 1 Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Plan pracy Grupy Roboczej w II półroczu 2018 roku

Film - Ekojaga (.mp4)

Film - Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach

Protokół
24.04.2018​ Spotkanie Grupy Roboczej​ Program

Wyniki prac nad pakietem odpadowym

Audyt zewnętrzny prowadzonyw oparciu o ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Wdrażanie rejestru podmiotów wprowadzającychprodukty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Informacja o dyrektywach nowelizujących dyrektywy w zakresie gospodarki odpadami, przyjetymi przez Parlament Europejski w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Protokół

​17.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Zagospodarowanie frakcji "kalorycznej" (19 12 12) powstającej z przetwarzania odpadów komunalnych

Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi, lub stanu środowiska...

Ekspertyzy zaproponowane do dofinansowania w ramach programu POPT w latach 2018-2019
​7-9.11.2016 Wizyta studyjna w Sandomierzu, Stalowej Woli i Rzeszowie
Agenda
Prezentacja ZMBPOK w Stalowej Woli
Wpływ zapisów Planów gospodarki odpadami na kreowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zasady opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzgadniania planów inwestycyjnych
​26.09.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami Agenda
​26.04.2016 Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami ​Protokół
​28.01.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej oraz Zespołu ds. aktualizacji krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami Krajowy plan gospodarki odpadami 2016
Aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami 2014
​16.12.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Propozycje zmian prawa UE w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

Stan prac nad aktami prawnymi

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zwiastun filmu "Nadejdą lepsze czasy"

Protokół

​30.09.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół

09.06.2015 Spotkanie Grupy Roboczej​

Akredytacja badań odpadów

Podsumowanie III etapu ekspreztyzy MBP

Wyniki międzylaboratoryjnych badań porównawczych odpadów komunalnych w zakresie oznaczania składu sitowego i morfologicznego

Gospodarka odpadami na międzynarodowych forach

Protokół

14-15.05.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Podsumowanie sprawozdawczości

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Protokół

​17-19.11.2014 Wizyta studyjna w Bielsku-Białej

​Agenda

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych

Projekt dokumentu Plan działań dla Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku wstępnego 6.2

Protokół

​29.04.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda 


Wady i zalety stosowanych metod zagospodarowania odpadów powstających
w wyniku oczyszcznia spalin ze spalania odpadów komunalnych

Metody oceny zagrożeń stwarzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształcania odpadów

Możliwości zastosowania technologii Sultech® do zagospodarowania odpadów powstających w wyniku oczyszczania spalin ze spalania odpadów komunalnych

Gospodarka odpadami poprocesowymi z oczyszczania spalin z zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Europie

Protokół

​13.02.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Pobieranie oraz przygotowywanie próbek odpadów do badań

Badania biegłości oznaczania składu morfologicznego w odpadach komunalnych

Protokół

​07.02.2014 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Przyszłe działania w zakresie wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Sprawozdania RP związane z wykonaniem przepisów unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych na 2014r.

EMAS w nowych przepisach o odpadach

Protokół

12-13.12.2013​ ​​​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Sprawozdanie z wojewódzkich planów gospodarki odpadami za lata 2011-2013

Najważniejsze zapisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888)

Wstępny plan działań do realizacji utworzenia bazy danych BDO

Najważniejsze problemy i zagrożenia dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce

PSOR System Odbioru Opakowań po środkach ochrony roślin

Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw

​24.10.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół - spotkanie w sprawie KPGO

Protokół - spotkanie w sprawie MBP

20.09.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Przegląd istniejących w Polsce instalacji MBP oraz opracowanie wytycznych do budowy nowych lub rozbudowy istniejacych instalacji MBP - II etap

Protokół

​20.06.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Analiza KPGO 2014 wraz z opracowaniem KPZPO

Protokół

​18.04.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Pobieranie oraz wstępne przygotowywanie próbek odpadów do badań

Oznaczanie składu morfologicznego

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w latach 2007-2012 w Polsce, według województw

​04.03.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program zapobiegania powstawaniu odpadów

Ocena spełnienia warunków ex-ante w zakresie gospodarki odpadami

Składowiska odpadów

Perspektywy finansowania ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami

Finansowanie gospodarki odpadami z funduszy UE w latach 2014-2020 oraz wykorzystanie środków w obecnej perspektywie

Protokół

​17.09.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda spotkania

Prezentacja - Argumenty „przeciw" stabilizacji biologicznej frakcji 0-20 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych przed jej składowaniem.

Prezentacja - Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów.

Protokół III spotkanie GR Gospodarka Odpadami

19.03.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami

Harmonogram Działań Sieci

Problemy w realizacji projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ w świetle nowych przepisów

Projekt ustawy o odpadach

Stan prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Protokół II spotkania GR Gospodarka Odpadami 

10.01.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Prezentacja - Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Prezentacja - Paliwa z odpadów.Standardy.

Prezentacja - Wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce zawodowej.

Protokół I spotkania GR Gospodarka Odpadami 10.01.2012

26.10.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Stabilizacja odpadów pochodzących z instalacji oczyszczania spalin

Żużle z termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych

Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych

Problemy unieszkodliwiania produktów oczyszczania spalin z instalacji TPOK

Protokół IV spotkania GR Gospodarka Odpadami 26.10.2011

​26.09.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program spotkania

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)

Pojęcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do zastępczej obsługi regionu

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych - aspekty praktyczne

Możliwości sfinansowania przygotowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Wytyczne dla wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości

Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich w dniu 26.09.2011 r. pt.: "Wojewódzkie plany gospodarki odpadami po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

​09.02.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda i założenia sieci  

Protokół z pierwszego posiedzenia GR

05.04.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół z III-ego posiedzenia GR Gospodarka Odpadami
04.03.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół z drugiego posiedzenia GR
 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.