Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa są:
1.     Opiniowanie projektu Strategii - bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
2.     Analiza V raport Kohezyjny.
3.     Zagadnienie zmian klimatycznych i bioróżnorodności w celach nowej perspektywy finansowej.
4.     Omówienie dokumentów dot. nowej perspektywy finansowej.
5.     Kierunki i instrumenty wsparcia w nowej perspektywie - wymiana doświadczeń.

​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
11-12.06.2015​ ​Warsztaty na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej: zadania i praktyczne aspekty wdrożenia

​Agenda PL/ANG

Ramowa dyrektywa wodna realizacja inwestycji w gospodarce wodnej

Masterplany dla Odry i Wisły jako fundament planowania strategicznego w gospodarce wodnej w Polsce

aPGW/aPWŚK – założenia i stan realizacji projektu

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – założenia ogólne dokumentu - cele, zakres, wyniki prac

Aktualizacja Programu wodno – środowiskowego kraju – programy działań

Reforma Gospodarki Wodnej

WFD implementation at River Basin level : River Basin Management Plan and Programme of Measures. Focus on economic tools.

Des atouts et des outils pour faciliter la mise en œuvre de la DCE en France

How French experience could contribute to the evolution of water management in Poland ? Perspectives for cooperation

Water services organisation and WFD related projects implementation

 
13-14​.03.2014​ Konferencja - Włączanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w realizację projektów ze środków UE na lata 2014-2020. Uodpornienie inwestycji na zmiany klimatu w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

​Agenda (PL / ANG)

Wprowadzenie do adaptacji do zmian klimatu - przegląd najważniejszych dokumentów UE (PL / ANG)

Prezentacja obowiązującego Strategicznego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu 2020. (PL)

Nowa perspektywa finansowa w kontekście włączania adaptacji do zmian klimatu - projekt Umowy Partnerstwa. (PL)

Prezentacja Planów dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach działania 9.3 PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. (PL)

Planowane działania związane z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii (gospodarka niskoemisyjna) w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (PL)

Działania związane z klimatem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW i płatności rolno-środowiskowo- klimatyczne). (PL)

Prezentacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu PO Infrastruktura i Środowisko. (PL)

Prezentacja Wytycznych dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu. (PL / ANG)

Sposoby i polityka adaptacji do zmian klimatu we Francji. (FR / PL)

Adaptacja do zmian klimatu w miastach i obszarach zurbanizowanych: uwzględnianie adaptacji do zmian klimatu w projektach realizowanych we Francji dotyczących ekologicznych dzielnic ("éco quartiers"). (ANG / PL)

Adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu w gospodarce wodnej. (FR / PL)

Adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu w transporcie. (FR / PL)

Protokół

28-29.05.2013​ ​Francusko-polskie seminarium nt. zrównoważonych miast

Agenda

Planowanie przestrzenne w Polsce: polityka, zagadnienia i narzędzia

Planowanie przestrzenne we Francji: polityka, zagadnienia i narzędzia (PL / FR)

Eko-dzielnica Unii symboliczny projekt na rzecz odnowy miast (PL / FR)

Restrukturyzacja obiektu NOVACIERIES w Saint-Chamond (wcześniej - GIAT)  cz. 1 (PL / FR) cz. 2 (PL / FR

14-15.03.2013​​ ​Polsko-francuskie warsztaty nt. adaptacji do zmian klimatu

Agenda

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) (PL)

Adaptacja do zmian klimatu - finansowanie (PL)

Przegląd polityki francuskiej w zakresie adaptacji (PL / FR)

Wdrażanie: przykłady i zdobyte doświadczenia (PL / FR)

Adaptacja do zmian klimatu. Strategia działań ADEME (PL / FR)

Dostosowanie do zmian klimatycznych. Wsparcie ADEME dla działań na szczeblu jednostek terytorialnych (PL / FR)

Realizacja regionalnych i lokalnych strategii w sprawie zmiany klimatu - wprowadzenie (PL / FR)

Przystosowania do zmian klimatycznych - Elementy metodologiczne (PL / FR)

Przykłady twardych i miękkich projektów adaptacji (PL / FR)

Necater (PL / ANG)

Protokół

08-09.11.2012​ ​Warsztaty w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Agenda (ANG)

Finansowanie różnorodności biologicznej 2014-2020   (PL / ANG)

Stan różnorodności biologicznej i planowanie ochrony (PL  / ANG)

Udane projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (PL  / ANG)

Mała retencja wodna na terenach nizinnych (PL  / ANG)

Mała retencja wodna na terenach górskich (PL  / ANG)

Natura 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski (PL  / ANG)

Finansowanie różnorodności biologicznej i wymiana doświadczeń w zakresie programowania i wdrażania projektów doświadczenia Węgier - abstrakt (PL  / ANG)

Finansowanie różnorodności biologicznej i wymiana doświadczeń w zakresie programowania i wdrażania projektów - doświadczenia Węgier (PL  / ANG)

Mapowanie i identyfikacja stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków    - abstrakt (PL  / ANG)

Mapowanie i identyfikacja stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków (PL  / ANG)

Priorytetowe Ramy Działań  (PL  / ANG)

Finansowanie działań ze środków UE w zakresie różnorodności biologicznej w Polsce 2007-2013 (PL / ANG)

Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz różnorodności biologicznej (PL  / ANG)

Protokół

​12.09.2012 ​Warsztaty w zakresie budowania potencjału

Agenda (PL / ANG)

Dokument referencyjny - Włączenie problematyki zmiany klimatu do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020

Prezentacja - Włączenie problematyki zmiany klimatu do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 (PL / ANG)
 
​09.07.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko

​17-20.04.2012 ​Wizyta studyjna dotycząca najlepszych praktyk dla projektów z obszarów różnorodności biologicznej wraz z warsztatami poświęconymi programowaniu

Agenda spotkania - Hel, Jastrzębia Góra

Harmonogram prac nad nowym okresem programowania - J.Kopczynska

Komplementarne Wspołisnienie Projektów Dot.Ochrony Przyrody KPN - A.Raj

Ocena Środowiskowa Projektów w Ramach RPO WP - L.Wach

Ochrona morskich siedlisk - KE.Skóra

PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski - RDOS Gdańsk

Programowanie Środkow na OŚ - Ekofundusz S.Sitnicki

Projekt Podkowiec - ProNatura R.Szkudlarek

Puszcza Sandomierska - B.Peret

Warsztaty - J.Kopczynska

WRF 2014-2020 - EFMR M.Babicz

​25.10.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Polityka Spójności W Wieloletnich ramach Finansowych 2014-2020 

Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze_strategia różnorodności biologicznej UE do 2020 r 

Instrument Finansowy LIFE_Plus 

Finansowanie Działań Dotyczących Ochrony Różnorodności Biologicznej _CKPŚ

18.04.2011​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Analiza Programów Operacyjnych NSRO 2007-2013

ZIELONA PREZYDENCJA - Organizacja spotkań i konferencji w zielonym standardzie

PREZYDENCJA W RADZIE UE. ROLA I ZADANIA

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski - strategie rozwoju. Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Protokół z II-go spotkania GR Nowa Perspektywa Finansowa

10.02.2011​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Nowa Perspektywa finansowa 2014-2020

Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym - szansa czy zagrożenie

Protokół z pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej Nowa Perspektywa finansowa

  
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.