Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polityka prywatności GDOŚ
 
Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dane osobowe w serwisach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.
 
RODO
Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.
 
Zgoda
Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.
 
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl.
Nasze dane kontaktowe można sprawdzić na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl.
 
Podstawa i cel przetwarzania
RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 
Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez GDOŚ. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 
Państwa uprawnienia
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:
  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie i profilowanie danych
Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane zbierane przez serwisy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są i nie będą poddawane profilowaniu.
Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.