Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Pierwsze spotkanie GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki w 2019 r.

Pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki funkcjonującej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” odbyło się 25 lutego 2019 r. w Warszawie.

Przedmiotem spotkania były legislacyjne zamierzenia Ministerstwa Środowiska, związane z dostosowaniem prawa krajowego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-336/16, w sprawie uchybienia zobowiązaniom określonym w dyrektywie 2008/50/WE (stan jakości powietrza). Zgodnie z ww. wyrokiem Polska została zobowiązana m.in. do: zwiększenia efektywności Programów Ochrony Powietrza (dalej: POP), ustanowienia obowiązku zamieszczania w POP elementów umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i skuteczności podejmowanych działań naprawczych, ustanowienia jednolitych standardów sporządzania POP - w szczególności określenie metodyki wyznaczania wielkości emisji, w tym zasad obliczania efektów ekologicznych, osiągniętych w wyniku podjętych działań naprawczych, a także prowadzenia bieżącej i systematycznej ich analizy na poziomie regionalnym i stopnia wykonania założeń poszczególnych POP.

W Ministerstwie Środowiska, na podstawie tych zaleceń, przygotowany został projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z projektem rozporządzenia w sprawie POP oraz planów działań krótkoterminowych.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie osobom z urzędów marszałkowskich, odpowiedzialnym za tworzenie POP, przyjętych w toku prac ministerialnych rozwiązań oraz związanych z nimi wymagań.

Ponadto ustalenia ze spotkania posłużą Ministerstwu do modyfikacji przygotowanych zapisów, głównie wchodzących w zakres rozporządzenia, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i zauważonymi problemami interpretacyjnymi.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.