Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na środowisko w Olsztynie

Tematem wiodącym były kwestie związane z możliwością legalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Pan Marcin Adamczyk, radca prawny z Kancelarii Prawnej Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. przedstawił członkom Grupy problematykę związaną z w/w zagadnieniem  oraz  zaprezentował swoje postulaty do zmian w polskim prawodawstwie w zakresie legalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie obrad była legalizacja w świetle prawa budowlanego. Pan Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Pan Dominik Pływaczewski - radca prawny z Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nakreślili członkom Grupy zagadnienia związane z legalizacją w świetle prawa budowlanego, omówili  wysokości  opłat legalizacyjnych i kar za samowolę budowlaną, na podstawie  obowiązujących przepisów prawnych i orzecznictwa w tym zakresie, a także dotychczasowych doświadczeń Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Członkowie Grupy Roboczej mieli możliwość dyskusji nad zaprezentowanymi tematami oraz podjęli próbę sformułowania propozycji  zmian do  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących omawianej problematyki .

Kolejnym elementem spotkania była wizyta w zakładzie Michelin Polska S.A.  w Olsztynie. Uczestnicy  wizyty studyjnej mogli zapoznać się z technologią produkcji opon oraz rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w zakładzie, które przyczyniają się do minimalizacji jego oddziaływania na środowisko. Michelin Polska S.A. jest bardzo nowoczesną fabryką, która przestrzega wszystkich wymogów ochrony środowiska i podejmuje działania służące poprawie jakości powietrza oraz  służące ograniczenie zużycia wody. Grupie zostały zaprezentowane obecne działania inwestycyjne, mające na celu ograniczenie stosowania w zakładzie paliw stałych i budowę nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.
Ostatnim punktem wizyty, któremu poświęcone były obrady w trzecim dniu spotkania, była analiza podejścia Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) do oceny dokumentacji środowiskowej składanej przez Beneficjentów  dla przedsięwzięć współfinansowanych z RPO w świetle ostatnio wydawanych wyroków sądowych. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich obecni na spotkaniu mieli możliwość zaprezentowania swojego podejścia do weryfikacji i oceny składanych wniosków o dofinansowanie  i podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Na koniec spotkania zostały przedyskutowane działania dotyczące pracy Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowiska w roku 2019 oraz wskazano tematy do omówienia na spotkaniach grupy w kolejnych miesiącach.
Wizyta została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2018-2019"  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.