Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami w Zielonej Górze

W dniach 23-25 października 2019 r. w Zielonej Górze odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich.

Celem spotkania było m.in. usystematyzowanie wiedzy i dyskusja nt. występujących problemów związanych z zapisami rozporządzenia REACH, a także omówienie kwestii problematycznych w przygotowywanej ekspertyzie pt.: „Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w kontekście wymagań wynikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia  2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE”. Omawiano również proces przygotowania do wdrożenia BDO i plan działań Grupy na 2020 r. Poruszone zostały też zagadnienia dotyczące KPA, BDO i udostępniania informacji o środowisku w kontekście RODO.

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili dwa zakłady zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego: PROMAROL-PLUS sp. z o.o. w Ciepielówku oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Wizyty te dały możliwość zapoznania się z różnymi typami instalacji stosowanych do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych - w tym medycznych i weterynaryjnych oraz poubojowych, a także do składowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

Wizyta została sfinansowana w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Galeria zdjęć

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.