Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

GOZ - gospodarka o obiegu zamkniętym

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Tematem przewodnim wizyty była gospodarka o obiegu zamkniętym. GOZ stanowi nowoczesną strategię rozwoju, która umożliwia wzrost gospodarczy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów. W 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania, który ma pomóc przyspieszyć proces przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawić konkurencyjność na świecie i promować trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Strategia dotycząca goz jest szczególnie istotna z punktu widzenia osób zajmujących się programowaniem przyszłej perspektywy finansowej celem lepszego zrozumienia jej założeń  oraz poznania potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie. Będzie miało to odzwierciedlenie przy realizacji przyszłej Polityki Spójności.

W trakcie wizyty zorganizowane zostały prelekcje oraz warsztaty specjalistów z zakresu goz.

Przedstawicielki Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przybliżyły uczestnikom wizyty ideę organizacji klastrów oraz rolę jaką spełniają w gospodarce. Szczególny nacisk został położony na łańcuchy wartości oraz znaczenie symbiozy gospodarczej. Opisane zostały również praktyczne przykłady symbiozy gospodarczej w klastrze oraz efekty wymiany w ramach symbiozy.

Prelegentka z Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentowała założenia goz, omówiła prawodawstwo unijne i krajowe w zakresie koncepcji zmierzającej do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. W trakcie tego wykładu zaprezentowane zostały również dobre praktyki wykorzystania gospodarki cyrkularnej stosowanej w innych krajach, jak również zasady ich finansowania.

Uczestnicy wzięli również udział w ciekawej prelekcji i warsztatach przygotowanych przez przedstawicielkę Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, podczas których mogli wymienić się doświadczeniami i wypracować najbardziej pożądane działania w zakresie goz na przykładzie miast.

Wizyta miała również wymiar praktyczny – na terenie zakładu Unimetal Recycling sp. z o.o. w Trzebinii członkowie grupy roboczej zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie polityki środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym prowadzoną w zakładzie, jak również zapoznali się z potrzebami inwestycyjnymi w tym zakresie z punktu widzenia recyklera.

Na terenie zakładu Tymbark wchodzącego w skład Grupy MASPEX z siedzibą w Wadowicach zaprezentowano szeroki zakres inwestycji proekologicznych minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia hal produkcyjnych Zakładu Tymbark – jednego z największych producentów soków, nektarów i napojów w Polsce i za granicą, gdzie poznali rozwiązania prośrodowiskowe stosowane przez Zakład (m.in. oszczędność surowców i energii, ekoprojektowanie itp.)

W obu zakładach szeroko dyskutowano na temat roli gospodarki w obiegu zamkniętym, korzyści, możliwości i wyzwań w tym obszarze. W sposób szczególny skupiono się na określeniu potrzeb inwestycyjnych, których znajomość będzie pomocna w doborze zgodnego z potrzebami rynku, zakresu wsparcia w toku prac nad programowaniem funduszy unijnych.

Wizyta została sfinansowana w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Galeria zdjęć

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.