Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                                       

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu z wizytą w Małopolsce

Pierwszego dnia wizyty w Krakowie członkowie grupy roboczej mieli możliwość uczestniczenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w akademickiej dyskusji, dotyczącej zmian klimatu, z wykładowcami Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zmienności temperatury powietrza
i opadów atmosferycznych w południowej Polsce, jak również wybrane skutki ocieplenia klimatu Arktyki oraz ich przewidywane konsekwencje dla klimatu Polski. W trakcie dyskusji naukowcy z UJ podkreślali jak ważną rolę odgrywa woda pitna, której deficyt świadczy o namacalnych zmianach klimatu. Eksperci podkreślali, że w Polsce, jak również
  w wielu krajach zagrożonych deficytem wody, potrzebna jest  odpowiednia i racjonalna polityka gospodarowania nią, w tym uwzględniane zagadnień dotyczących wody w przygotowywanych projektach.
Po wykładach członkowie grupy roboczej mieli możliwość poznać zastosowane rozwiązania adaptacyjne w dwóch parkach miejskich, zrealizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jeden z parków - park linearny - utworzony został wzdłuż ekranów akustycznych na Ruczaju, w pasie zieleni między blokami a ekranami akustycznymi. Drugi - Park Stacja-Wisła - powstał na terenach zurbanizowanych, poprzemysłowych, przy wsparciu funduszy unijnych. Głównym zamierzeniem utworzenia tych parków było zagospodarowanie i rewitalizacja terenów miejskich, celem umożliwienia mieszkańcom realizacji różnych typów aktywności, jak uprawianie sportu, relaks, gry i zabawy, uprawę warzyw i kwiatów, a także udział w kameralnych wydarzeniach, typu koncerty czy wystawy plenerowe. Parki stanowią przykłady wykorzystania terenów zielonych do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Członkom grupy zaprezentowany został także teren, na którym ma zostać wybudowany zbiornik retencyjny.
W drugiej części dnia uczestnicy wizyty wysłuchali prezentacji przedstawiciela Instytutu Ochrony środowiska, dotyczącej realizowanego projektu poświęconego zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków, jak również rozpowszechnianiu wiedzy w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Projekt ma zasięg ogólnopolski i w szczególności skierowany jest do administracji centralnej podejmującej decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Znaczna część projektu adresowana jest również do przedstawicieli samorządu terytorialnego. Rezultaty projektu i wytworzone w jego ramach produkty będą przydatne także dla instytucji naukowych i ogółu społeczeństwa. Przy realizacji projektu szczególny nacisk położony jest na przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i kampanii edukacyjnych w tym zakresie.
Drugi dzień wizyty rozpoczął się w Nowym Targu, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Nowy Targ oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Spotkanie poświęcone było tematyce adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. W trakcie wizyty członkowie grupy roboczej mieli możliwość zwiedzić torfowiskowy rezerwat przyrody "Bór nad Czerwonem", który jest m.in. przykładem projektu małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich. Ta prezentacja zakończyła wizytę Grupy w Małopolsce.
Calendar
Netletter
 

Take the opportunity to receive the latest information about Network.

Add your e-mail address to the list of Netletter users.

Portal co-financed by the European Union under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. All right reserved.