Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                                       

Inauguracja prac Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

17 lipca br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 (NPF), w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Żeglugi  Morskiej i Śródlądowej, Urzędów Marszałkowskich, Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska jak również przedstawiciele Polskiej Zielonej Sieci.

Spotkanie miało na celu reaktywację GR ds. NPF, która aktywnie działała w trakcie programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Praca w grupie roboczej dała możliwość wspólnej pracy i analizy wszystkich komisyjnych dokumentów strategicznych co wpłynęło na stworzenie forum wymiany wiedzy i informacji pomiędzy instytucjami, które realizują i przygotowują się do wdrażania przyszłego systemu finansowania ochrony przyrody w Polsce.
Polska obecnie stoi u progu planowania i programowania nowej perspektywy finansowej 2021 -2027, a Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jest szczególnie predysponowana do zabrania głosu, aby doświadczenia jej mogły być wykorzystane i uwzględnione w ramach programowania nowej perspektywy. Wymiana wiedzy pomiędzy poszczególnymi regionami pozwoli lepiej skoordynować kierunek prac nad nowymi programami operacyjnymi. Przyczyni się to również do wykorzystania doświadczenia i dzielenia się wiedzą osób, które bezpośrednio zajmowały się wdrażaniem perspektywy 2014-2020, a wypracowane rozwiązania będą wykorzystane w innych województwach.
Grupa robocza NPF 2021-2027 będzie skupiać się głównie na analizie unijnych rozporządzeń i dokumentów strategicznych, wymianie doświadczeń wynikających z realizacji wcześniejszych programów operacyjnych, jak również na szczegółowemu omówieniu kwestii dotyczących zidentyfikowanych obszarów wsparcia środowiska i klimatu w ramach przyszłej Polityki Spójności,  uwzględniając w szczególności kwestie: powodziowe, przeciwdziałanie zagrożeniom, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę odpadami, pozostałe aspekty gospodarki wodno-kanalizacyjnej, różnorodność biologiczną, gospodarkę niskoemisyjną (oze, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła) oraz transport niskoemisyjny.
Dodatkowo Grupa robocza NPF 2020-2027 ma stanowić wsparcie funkcjonowania Grupy CP2 koordynowanej przez MIiR – jako forum pogłębienia dyskusji nad zagadnieniami, które w ramach tej grupy się pojawiły.
Calendar
Netletter
 

Take the opportunity to receive the latest information about Network.

Add your e-mail address to the list of Netletter users.

Portal co-financed by the European Union under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. All right reserved.