Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                                       

Gospodarka wodno-ściekowa w przyszłej Polityce Spójności.

21 sierpnia br. odbyło się spotkanie GR ds Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, działającej w ramach krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Spotkanie poświęcone było tematyce dotyczącej możliwości wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

W obradach oprócz członków Sieci, takich jak przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, urzędów marszałkowskich, Generalnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, udział wzięli również zaproszeni goście – przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KZGW, NFOŚiGW, jak również Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, który wygłosił ciekawą prezentację dotyczącą bezpieczeństwa związanego z dostarczeniem wody, ochroną ujęć wody jak również ochroną przed cyberatakami.

Po wygłoszonych prezentacjach członkowie grupy brali udział w dyskusji, dotyczącej możliwości wsparcia gospodarki ściekowej w przyszłej Polityce Spójności, aby wsparcie to było zgodne i wypełniało zobowiązania wynikające min. z Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadami oraz przyczyniało się do promowania odnawialnych źródeł energii.

Dyskutowano również na temat  możliwych form, zasad i zakresu finansowania zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz propozycją linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi programami krajowymi i regionalnym.

W trakcie spotkania ustalono, że członkowie GR przygotują stanowisko, które będzie stanowiło wsparcie GR CP2 funkcjonującej przy MIR, podczas negocjacji z KE, co do zakresu wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Calendar
Netletter
 

Take the opportunity to receive the latest information about Network.

Add your e-mail address to the list of Netletter users.

Portal co-financed by the European Union under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. All right reserved.